Privacyverklaring

Instituut voor Hyperbare Geneeskunde (IvHG):
Wat we doen met de persoonsgegevens van onze patiënten en relaties

Het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde B.V. (verder te noemen ‘IvHG’) verricht medisch specialistische zorg door het behandelen van patiënten met hyperbare zuurstoftherapie. Om onze patiëntenzorg goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met wettelijke voorschriften die van toepassing zijn voor het IvHG zoals de Privacywetgeving (AVG), de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Zorgverzekeringswet (ZvW), de Wet Marktordening Zorg (Wmg), de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Wcz), het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders, en de relevante richtlijnen van beroepsorganisaties zoals het KNMG, de KNOV, LHV en NVOG). De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

 • We vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk, om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
 • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten (zoals uw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. We passen de Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. 

DE PARTIJEN DIE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

 • Het IvHG B.V. met vestigingen in Arnhem, Hoogeveen, Maarssen, Rotterdam en Waalwijk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • Er is een onafhankelijk Functionaris Gegevensbescherming aangesteld (voor gegevens zie website). 
 • Het IvHG gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals een elektronisch patiëntendossier (EPD) en declaratiesystemen met zorgverzekeraars (Vecozo). 
 • Het IvHG doet onderzoek. Ten behoeve van onderzoek kunnen bepaalde gegevens (geanonimiseerd of gecodeerd) worden gebruikt. Uw behandelend arts op de vestiging heeft u hierover voorgelicht tijdens het intakegesprek. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw behandelend arts op de vestiging. De gegevens worden dan niet opgenomen. 
 • Het IvHG heeft met de partijen waaraan zij uw persoonsgegevens kan verstrekken afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met wet- en regelgeving, het Privacybeleidsdocument en deze Privacyverklaring.

WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN

We verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige gegevens verkrijgen we van uzelf en andere via andere kanalen. We verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens) als aan de wet genoemde voorwaarden wordt voldaan. We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van onze patiënten verwerken: 

 • Contactinformatie (Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens in geval van calamiteiten);
 • Gegevens over uw aandoening, uw behandelend artsen en uw huidige zorgverzekeraar;
 • Uw BSN-nummer. Van de bezoekers van onze website kunnen wij informatie met betrekking tot bezoekgedrag vastleggen (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. We kunnen ook gelijksoortige informatie verwerken.

DE DOELEN VAN DE VERWERKING EN HET VERDERE GEBRUIK

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiernaast genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Privacyverklaring of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u. We verwerken persoonsgegevens om onze zorgverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is: 

 • het uitvoeren van medisch specialistische zorg namelijk: hyperbare zuurstoftherapie;
 • het vastleggen en leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen; 
 • het vastleggen van behandeldatum voor het indienen van de declaratie voor de behandeling; (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen); 
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. 
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
 • verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraars - op basis van wettelijk
 • Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens bekend worden bij andere partijen.

HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Het IvHG bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. De medische gegevens worden tot 15 jaar na het einde van de behandeling bewaard.

DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Het IvHG neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om patiënten en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. 

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE U ZE KUNT UITOEFENEN) 

U kunt bezwaar​ maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt ook vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken​ tot een door u aan te geven wijze. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

U hebt recht op inzage​ van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt alsook dat u uw eigen gegevens kunt inzien.

Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben vastgelegd, dan kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te laten corrigeren​. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken​.

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen​ uit onze systemen. U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen​.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, waarbij dit belang zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. 

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door uw verzoek binnen 6 weken kenbaar te maken aan het IvHG door het sturen van een brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan het IvHG of secretariaat@ivhg.nl. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. 

Indien u van mening bent dat het IvHG niet op de juiste manier met uw gegevens of verzoek tot wijziging of verwijdering omgaat, kunt u dit ook via de klachtenregeling van het IvHG kenbaar maken. De klachtenregeling staat op de website van het IvHG

U kunt ook een klacht bij de toezichthouder (AP) over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoo nsgegevens?qa=klacht.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Het IvHG verricht wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor zijn behandelgegevens en uitkomsten van behandelingen noodzakelijk. Als er patiëntgegevens worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, worden geanonimiseerd, zodat deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Indien de gegevens om noodzakelijke reden wel herleidbaar moeten zijn worden gegevens gecodeerd. In dit geval zijn de gegevens alleen herleidbaar als de onderzoeksleider beschikt over de coderingssleutel. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan het IvHG. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor voorafgaand bent geïnformeerd en schriftelijke toestemming heeft verleend.

PLAATSEN VAN COOKIES

Wij kunnen cookies plaatsen als u onze websites bezoekt. Voor meer informatie over het plaatsen en beheren van cookies, kunt u onze cookieverklaring raadplegen op disclaimer.

Privacyverklaring IvHG in PDF formaat.

Versie: 21-05-2018 Revisie: 21-08-2018

Laatste wijziging: 14 juni 2018